LEAPSyn-SCI website
leapsyn-sci logo newyear
vectorslides

LEAPSynSCI project

circle vectors

Projektna ideja

Proteini zastupljeni u kasnoj emrbiogenezi: Strukturna karakterizacija i interakcija sa α-Sinukleinom ima za svoj cilj razvoj novih strategija za borbu protiv amiloidne agregacije primenom konstituenata koji učestvuju u molekuslkih mehanizama fenomena tolerancije na desikaciju: Proteini zastupljeni u kasnoj embriogenezi (LEAP) koji imaju ulogu u stabilizaciji funkcionalnih struktura proteina i ćelijskih membrana.

Projektni ciljevi

Proizvodnja novih LEAPs

otkrivanje potencijala LEAPs koji vode poreklo iz srpskog feniks cveta -Ramonda serbica

2020

Uslovljavanje agregacije

alpha sinukleina na osnovu uticaja na agregacione biološke puteve

2021

Ublažavanje efekata

dehidratacijom-izazvanih oštećenja lipozoma, kao modela biološke membrane

2022

Adekvatna primena

od biotehnologije do poljoprivrede (nove strategije za prilagođavanje useva sušnoj klimi)

2023

Potencijalne strategije razvoja leka:

Od drevne endemske biljke do efikasnog medikamenta

Najzastupljenija neurodegenerativna oboljenja, Alchajmerova i Parkinsonova bolest, su u vezi sa mehanizmom agregacije alfa-sinukleina u oblik nerastvornih, amilodnih vlakana. Bez obzira na brojne savremene studije koje imaju za cilj indentifikaciju malih molekula koji bi sprečili agregaciju alfa-sinukleina, ili imunoterapiju amiloidnih vlakana, jedinstveni lek za gorespomenute bolesti nije definisan. Ključni zadatak za oktrivanje efikasne terapije jesto razumevanje agregacionih puteva alfa-sinukleina i njegove bazične i izmenjene biološke funkcije.

Redukcija agregacije α-Sinukleina pomoću LEA proteina doprinosi razvoju novih metoda u lečenju neurodegenerativnih oboljenja.

LEAPSyn-Sci je finansiran od strane Fonda za Nauku, Republika Srbija 2019.
Saznajte više o PROMIS programu.

projektni tim

profile - marija
dr Marija Vidović
Naučni saradnik
biohemičar i fiziolog biljaka
 • Proteomika - metabolomika - MALDI MS imaging i UPLC-ESI-Q/TOF ( razvoj metode )
 • Abiotski stres biljaka
 • Metabolički fluksevi
 • UVB indukovani polifenoli
 • Odnos strukture i funkcije proteina
 • 0000-0001-5855-7192
 • 37040861200
 • Kontakt
profile - jelena
dr Jelena Radosavljević
Docent
doktor biohemijskih nauka
 • Karakterizacija proteina - proizvodnja rekombinantnih proteina - mesto-specifična mutageneza - proteomika
 • Alergenost proteina hrane
 • Modifikacije proteina hrane
 • Odnos strukture i funkcije proteina
 • 0000-0002-6123-5474
 • 35072032200
 • Kontakt
profile - sonja
dr Sonja Milić Komić
Naučni saradnik
hemičar
 • Antioksidativni kapacitet - EPR - metabolomika
 • Reaktivne kiseonične vrsta
 • Abiotski stres u biljkama
 • Antioksidaciona svojstva aminokiselina
 • 0000-0002-4832-8668
 • 54682186600
 • Kontakt
profile - milena
dr Milena G. Rikalović
Docent - naučni saradnik
biohemičar i mikrobiolog
 • Primenjena mikrobiologija - karakterizacija izolata poreklom iz specifične sredine - fermentacija - biotehnologija
 • Produkcija sekundarnih mikrobnih metabolita
 • Interakcija mikroorganizama i okruženja
 • Biomarkeri
profile - natasa
dr Nataša Kilibarda
Docent
doktor medicinskih nauka - veterinarske medicine
 • izolacija i identifikacija različitih mikrobioloških vrsta
 • Biotehnologija
 • Primenjena mikrobiologija
 • Fermentacioni procesi
 • 0000-0002-2967-3749
 • 28167570100
 • Kontakt
profile - strahinja
msc Strahinja Stevanović
Istraživač saradnik
hemičar
 • Proteomika - heminformatika - bioinformatika
 • Nativno neuređeni proteini
 • LEA proteini
 • Odnos strukture i funkcije proteina
 • 0000-0002-9173-985X
 • 57189646996
 • Kontakt
profile - sonjav
dr Sonja Veljović Jovanović
Naučni savetnik
fiziolog biljaka
 • Fotosinteza - antioksidativni enzimi - EPR merenja
 • Antioksidativni metabolizam - uticaj biotskog i abioskog stresa
 • ROS signalni putevi
 • Biljke vaskrsnice
 • 0000-0001-5536-7529
 • 6602549178
 • Kontakt
event
sem2_ljnceg
11. 11. 2021.
Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se danas, 11. novembra, a kao glavni motiv za amblem tog praznika u Srbiji koristi se cvet Natalijina ramonda.
Tim LEAPSyn-SCI je uspešno realizovao Drugi godišnji seminar povodom ovog dana. Seminaru je prisustvovalo ukupno 45 učesnika gimnazijalaca, studenata osnovnih, master i doktorskih studija biologije, hemije i biohemije, mladih doktora nauka, ali i seniorskih naučnika i profesora. Slušale su nas kolege iz Beograda, Novog Sada i Banja Luke, sa fakulteta, instituta i kompanije Novos.

Hvala svima na divnim predavanjima i diskusiji. Hvala Univerzitetu Singidunum na podršci.

Seminar je medijski propraćen, a celokupni doživljaj ispričan u ovom članku.

#leapsynsci #danprimirjauprvomsvetskomratu🌺 #drugigodišnjiseminarleapsyn #fondzanauku #PROMIS #IMGGI #imsi #singidunumuniversity

promotion
najava_no88bm
09. 11. 2021.
Drugi godišnji seminar LEAPSyn-SCI Projekta

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da prisustvujete Drugom godišnjem seminaru LEAPSyn-SCI Projekta, koji finansira Fond za nauku Republike Srbije organizovanom povodom dana primirja u Prvom svetskom ratu, 09. novembra 2021 u prostorijama Univerziteta Singidunum, Kumodraška 261a, Beograd. Seminar će biti moguće pratiti uživo i online, putem Microsoft Teams platforme (link za pristup seminaru). U okviru seminara biće predstavljeni preliminarni rezultati LEAPSyn-SCI projekta dobijeni tokom prve godine realizacije, izazovi u produkciji proteina primenom rekombinantne DNK tehnologije, i biće prikazani neki od mehanizama kojima se biljke bore protiv štetnih uticaja životne sredine (suša, poplave, oksidativni stres, prisustvo teških metala u zemljištu i slično). Posebno predavanje biće posvećeno najnovijim otkrićima molekularnih mehanizama tolerancije srpske ramonde na dehidrataciju. Na kraju ovog dela planirano je zatvaranje seminara i podela sertifikata učesnicima/predavačima.

Lista participanata data je u programu koji je dostupan na sledećem linku.

Glavni sponzori Drugog godišnjeg seminara LEAPSyn-SCI Projekta su Fond za nauku Republike Srbije, Singidunum Univerzitet i Novos. Seminar će biti i medijski propraćen.
#leaproteins #leapsynsci #Ramondaserbica #armisticeday #danprimirjauprvomsvetskomratu🌺 #fondzanauku #sciencefond #PROMIS #singidunumuniversity #IMGGI #imsi #hemijskifakultet

Checkout all LEAPSyn-SCI Activities
partner logo 0partner logo 1partner logo 2partner logo 3