LEAPSyn-SCI website
leapsyn-sci logo newyear
vectorslides

Aktivnosti

Dan primirja u Prvom svetskom ratu

11. 11. 2021.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se danas, 11. novembra, a kao glavni motiv za amblem tog praznika u Srbiji koristi se cvet Natalijina ramonda.
Tim LEAPSyn-SCI je uspešno realizovao Drugi godišnji seminar povodom ovog dana. Seminaru je prisustvovalo ukupno 45 učesnika gimnazijalaca, studenata osnovnih, master i doktorskih studija biologije, hemije i biohemije, mladih doktora nauka, ali i seniorskih naučnika i profesora. Slušale su nas kolege iz Beograda, Novog Sada i Banja Luke, sa fakulteta, instituta i kompanije Novos.

Hvala svima na divnim predavanjima i diskusiji. Hvala Univerzitetu Singidunum na podršci.

Seminar je medijski propraćen, a celokupni doživljaj ispričan u ovom članku.

#leapsynsci #danprimirjauprvomsvetskomratu🌺 #drugigodišnjiseminarleapsyn #fondzanauku #PROMIS #IMGGI #imsi #singidunumuniversity

sem2_ljnceg
event

Drugi godišnji seminar LEAPSyn-SCI Projekta

09. 11. 2021.

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da prisustvujete Drugom godišnjem seminaru LEAPSyn-SCI Projekta, koji finansira Fond za nauku Republike Srbije organizovanom povodom dana primirja u Prvom svetskom ratu, 09. novembra 2021 u prostorijama Univerziteta Singidunum, Kumodraška 261a, Beograd. Seminar će biti moguće pratiti uživo i online, putem Microsoft Teams platforme (link za pristup seminaru). U okviru seminara biće predstavljeni preliminarni rezultati LEAPSyn-SCI projekta dobijeni tokom prve godine realizacije, izazovi u produkciji proteina primenom rekombinantne DNK tehnologije, i biće prikazani neki od mehanizama kojima se biljke bore protiv štetnih uticaja životne sredine (suša, poplave, oksidativni stres, prisustvo teških metala u zemljištu i slično). Posebno predavanje biće posvećeno najnovijim otkrićima molekularnih mehanizama tolerancije srpske ramonde na dehidrataciju. Na kraju ovog dela planirano je zatvaranje seminara i podela sertifikata učesnicima/predavačima.

Lista participanata data je u programu koji je dostupan na sledećem linku.

Glavni sponzori Drugog godišnjeg seminara LEAPSyn-SCI Projekta su Fond za nauku Republike Srbije, Singidunum Univerzitet i Novos. Seminar će biti i medijski propraćen.
#leaproteins #leapsynsci #Ramondaserbica #armisticeday #danprimirjauprvomsvetskomratu🌺 #fondzanauku #sciencefond #PROMIS #singidunumuniversity #IMGGI #imsi #hemijskifakultet

najava_no88bm
promotion

LEAPSyn-SCI Masteri !!!

27. 09. 2021.

Prošle nedelje naši studenti, Ana Pantelić i Nemanja Marković, su odbranili svoje master teže u okviru našeg LEAPSyn-SCI Promis projekta na hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Eksperimenti su rađeni na #IMGGI i #imsi. Obe teme su za cilj imale rekombinantnu produkciju LEA proteina iz model biljaka Arabidopsis thaliana i Ramonda servis. Protokoli su uspešno optimizovana, a nas čeka finalno prečišćavanje i validacija!🧪⚗️🤞😀

Optimizacija protokola proizvodnje proteina zastupljenog u kasnoj fazi embriogeneze (RsLEA_30) izbiljke vaskrsnice Ramonda serbica tehnikom rekombinantne DNK u bakteriji Escerichia coli. Ana Pantelić. Optimizacija protokola za efikasnu proizvodnju proteina zastupljenog u kasnoj fazi embriogeneze (AtLEA_25) iz biljke Arabidopsis thaliana tehnologijom rekombinantne DNK. Nemanja Marković.

#leapsynsci #fondzanauku #PROMIS #leaproteins #IMGGI #hemijskifakultet #imsi #singidunumuniversity

master_clnuak
event

LEAPSyn-SCI na Noći istraživača 2021

23. 09. 2021.

U subotu, 25. septembra 2021. u sklopu programa Noći istraživača biće predstavljen PROMIS projekat Fonda za Nauku Republike Srbije LEAPSyn-SCI kojim u IMGGI rukovodi dr Marija Vidović. Projekat se bavi proizvodnjom LEA proteina iz endemske biljke vaskrsnice, Ramonda serbica, i ispitivanjem njihovog potencijala da spreče agregaciju α-sinukleina sa ciljem da podstakne razvoj novih terapija u lečenju Parkinsonove bolesti i sličnih neurodegenerativnih oboljenja baziranih na abnormalnoj agregaciji peptida/proteina. Projekat će biti predstavljen u online sesiji koja počinje u 11h, a u koju se svi zainteresovani mogu uključiti preko linka. Takođe, pratite nas na youtube kanalu, kako biste videli i ostatak sadržaja programa Noći istraživača.

rn_s7f6hx
promotion

Prva godina našeg LEAPSyn-SCI

14. 07. 2021.

Promis projekta se uspešno završila! Uprkos poteškoćama izazvanim Covid19 pandemijom, ispunili smo sve zadatke na sve četiri institucije bogatiji za nova iskustva, znanja ali i članove! Hvala i našim studentima, Ani i Nemanji koji su se naknadno uklopili u naš plan i ideju.🎉🍻⚗️🧫🧪🎊 #leaproteins #leapsynsci #fondzanauku #PROMIS #IMGGI #imsi #hemijskifakultet #singidunumuniversity

first_year_rs_yea0y0
news

Parkinsonova bolest

11. 04. 2021.

April mesec je mesec u kome se obeležava borba protiv Parkinsonove bolesti. Parkinsonova bolest je nakon Alchajmerove bolesti, drugo najčešće hronično i progresivno neurodegenerativno oboljenje. Procenjuje se da je u svetu preko 10 miliona obolelih od Parkinsonove bolesti, dok je prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije u 2019. godini ukupno registrovano oko 14 hiljada obolelih u Srbiji. Tačna etiologija i patofiziologija ove bolesti još uvek nisu poznati. Pretpostavlja se da na pojavu oboljenja utiču faktori sredine ali i genetski činioci. Uzimajući u obzir produžetak životnog veka ljudi, Parkinsonova bolest ima veliki socioekonomski značaj, s obzirom da briga o obolelima zahteva multidisciplinarni pristup i kontinuirano lečenje, što stvara velike direktne i indirektne troškove. Uzimajući u obzir simptome koje prate ovu bolest, značajna je podrška članova porodica koje teže da pruže adekvatnu brigu obolelom.

Za Parkinsonovu bolest karakteristično je smanjenje broja moždanih ćelija koje proizvode dopamin, neurotransmiter koji ima značajnu ulogu u regulisanju finih pokreta, što dovodi do usporenog kretanja, tremora i otežanog održavanja ravnoteže. Razlog smanjenog broja ovih ćelija jeste njihovo odumiranje usled progresivnog nagomilavanja agregiranih jedinica proteina alfa-sinukleina u fibrile, tzv. Levijeva tela. uprkos brojnim istraživanjima procesi koji pokreću agregaciju alfa-sinukleina još uvek nisu u potpunosti poznati.

Iako je prvi put opisana 1807. godine, još uvek nije pronađen lek za Parkinsonovu bolest. Postojeći terapijski pristupi se uglavnom odnose na ublažavanje posledica i lečenje simptoma. Većina lekova treba da nadoknadi manjak dopamina ili imitira njegovo delovanje, kako bi obolelima bio poboljšan kvalitet života i produžen životni vek. Danas se u terapiji najviše koristi dopaminski prekursor, lek „levodopa“, (L-dihidroksifenilalanin). Sa ciljem da se nadoknadi manjak dopamina, razvija se genska terapija i terapija matičnim ćelijama (fetalni dopaminergički neuroni). Trenutne strategije za razvoj lekova koji bi sprečili nastanak bolesti su zasnovane ili na pronalaženju malih molekula koji bi mogli da utiču na agregiranje α-sinukleina ili na imunoterapiji (primena antitela koja bi uticala na smanjenje nivoa alfa-sinukleina - pasivna imunizacija) i autofagiji proteinskih agregata.

Stoga je pristup koji koristi LEAPSyn-Sci projekat zaista inovativan i otvara novu dimenziju u razvijanju terapeutskih pristupa ze dizajniranje terapije protiv Parkinsonove bolesti. Glavni cilj našeg projekta jeste da pomoću LEA proteina akumuliranih u listovima ramonde tokom suše smanjimo agregaciju α-sinukleina, i na taj način promovišemo razvoj potpuno novih strategija za lečenje Parkinsonove bolesti.

Potencijal LEA proteina da spreči agregaciju alfa sinukleina je potpuno neistražen i po prvi put predložen našim projektom. Zato je potrebno da se najpre ispita interakcija ova dva proteina pod zadatim eksperimentalnim uslovima. Po završetku ove faze, koja ujedno predstavlja i ispunjenje glavnog cilja našeg projekta, otvoriće se mogućnost za testiranje na veštačkim sistemima i kulturama ćelija. Nakon potvrde uspešnosti ovog koraka, u saradnji sa neurofiziolozima i lekarima predložićemo razvoj novih strategija za lečenje obolelih od Parkinsonove bolesti.

parkRS_x565gn
promotion

Brain Awareness Weak

15. 03. 2021.

POGLEDAJTE >> VIDEO <<
Nedelja svesti o mozgu (Brain awareness weak) se širom sveta organizuje sredinom marta meseca u cilju popularizacije neuronauka. Ove godine i LEAPSyn-SCi projekat je uključen sa ciljem da naglasi značaj razvijanja novih pristupa u lečenju neurodegenerativnih oboljenja, kakvo je Parkinsonova bolest. Glavna ideja LEAPSyn-SCI je da inhibira agregaciju α-Syn pomoću LEA proteina srpske ramonde, i na taj način promoviše razvoj novih strategija za lečenje Parkinsonove bolesti.
#fondzanauku #promis #brainawarenessweek #imggi #imsi #singidunumuniversity #hemijskifakultet

baw_wdtylf
event

"PROMIS" brošura

26. 01. 2021.

Fond za nauku RS CPN su izdali zbirku "PROMIS" u kojem su objedinili sve odobrene projekte - Programa za izrvsne projekte mladih istraživača. LEAPSyn-SCI je ponosan što je jedan od predstavljenih projekata. #fondzanauku #PROMIS #leapsynsci #IMGGI #hemijskifakultet #imsi #singidunum

promis_booklet_ss4xzl
news

Dan primirja u Prvom svetskom ratu

11. 11. 2020.

Praznik koji se obeležava 11. novembra je posvećen potpisivanju primirja u Prvom svetskom ratu. Amblem koji se nosi na reveru u nedelji uoči Dana primirja je sastavljen iz dve zelene lente koje predstavljaju lentu slavne albanske spomenice i stilizovanog ljubičastog cveta Ramonde.

Ramonda, srpska endemska biljka vaskrsnica, sposobna da preživi duge periode ekstremne dehidratacije i povrati metaboličke funkcije nakon zalivanja, simbolizuje uspon srpskog naroda koji je, poput feniksa, izašao kao pobednik uprkos svim poteškoćama i iskušenjima koja su ga zadesila u Prvom svetskom ratu.

seminar_nov2020_ibpc05
news

Seminar LEAPSyn-SCI!

06. 11. 2020.

Seminar će biti održan putem MS Teams platforme. Svi zainteresovani mogu da se jave doc. dr Jeleni Radosavljević putem e-maila kako bi im bio omogućen pristup seminaru.

Kontakt informacije pronađite ovde.

seminar_nov2020_ibpc05
event

Prva publikacija u vezi sa LEAPSyn-SCI!

12. 10. 2020.

Sa ponosom predstavljamo prvi LEAPSyn-SCI naučni rad sa naslovom "Efficient protein extraction for shotgun proteomics from hydrated and desiccated leaves of resurrection Ramonda serbica plants", autora Marije Vidović, Cinzia Franchin, Filis Morina, Sonje Veljović-Jovanović, Antonio Masi, Giorgio Arrigoni u časopisu "Analytical and Bioanalytical Chemistry" (2020). Publikacija utvrđuje put istraživanja kako LEA proteini poreklom iz R. serbica učestvuju u toleranciji na sušu.
Više saznajte ovde.

springer-first_skmsmc
news

Promocija: Ramonda kao lek

21. 09. 2020.

Dana 21. septembra 2020. pojavili smo se na televizijskoj stanici RTS1. Cilj ovog intervjua bio je osvrt na benifite projekta sa nazivom „Proteini zastupljeni u kasnoj fazi embriogeneze: strukturna karakterizacija i interakcija sa α-sinukleinom“ u okviru PROMIS Programa Fonda za nauku Republike Srbije. Glavni cilj projekta je smanjenje agregacije α-sinukleina pomoću proteina zastupljenih u kasnoj embriogenezi (LEAP) u cilju razvoja novih strategija za lečenje Parkinsonove bolesti.

ramonda_medicine_nlzauv
promotion

Dvodnevna obuka

22. 08. 2020.

Dvodnevna obuka (22-23.08.2020.) praktične primene rekombinantne tehnologije u produkciji proteina.

training_ld9xgl
event

LEAPSYN-SCI timski seminar

18. 08. 2020.

Prvi LEAPSyn-SCI seminar: Osnove proizvodnje rekombinantnih proteina, održan je na univerzitetu Singidunum.

first_seminar_lg93m7
event

Odlična Vest!

14. 07. 2020.

Ugovor je potpisan! Srećni smo što smo ozvaničili početak našeg projekta LEAPSyn-SCI! &#128522

contract_xlcsed
news

Promocija LEAPSyn-Sci

11. 03. 2020.

Danas je formalno predstavljen naš projekat: „Proteini zastupljeni u kasnoj fazi embriogeneze: strukturna karakterizacija i interakcija sa α-sinukleinom“ u okviru PROMIS Programa Fonda za nauku Republike Srbije (http://fondzanauku.gov.rs) koji će trajati naredne dve godine, a odobren budžet iznosi 178 000 EUR. Glavni cilj projekta je smanjenje agregacije α-sinukleina pomoću proteina zastupljenih u kasnoj embriogenezi (LEAP) u cilju razvoja novih strategija za lečenje Parkinsonove bolesti.

promis_promotion_olvrld
promotion
partner logo 0partner logo 1partner logo 2partner logo 3